วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

การพิจารณากระบวนการสอนของครู

การพิจารณากระบวนการสอนของครู พิจารณาได้  ดังนี้

                        1.  การเตรียมการสอน

                                    1.1.    ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่จะสอนให้เข้าใจ

                                    1.2.    ศึกษาหาแหล่งความรู้ที่หลายหลาก

                                    1.3.    วางแผนการสอน  โดยกำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน  วิเคราะห์เนื้อหาและสาระสำคัญ  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  และกำหนดการประเมินผล

                                    1.4.    จัดเตรียม  ได้แก่การเตรียมสื่อ  เอกสาร  ตำรา  ข้อมูล  ตัดต่อ  แหล่งความรู้  เตรียมเครื่องมือการประเมิน  และจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

                        2.  การสอน

                                    2.1.    สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี

                                    2.2.    กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

                                    2.3.    จัดกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้  อาจมีการปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียน  และสถานการณ์ที่เป็นจริง  นอกจากนั้นยังดูแล  อำนวยความสะดวก  สังเกตจดบันทึก  ให้คำแนะนำ  ให้กำลังใจ  ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน  ผลการเรียนรู้  และให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

                        3.  การประเมินผล

                                    3.1.    เก็บรวบรวมผลงานและประเมิน

                                    3.2.    ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

            จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าบทบาทของครู  คือ  การทำหน้าที่สอน  อบรมถ่ายทอดสาระความรู้  เป็นผู้ฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียน  ครูจึงมีบทบาทในฐานะเป็นผู้นำทางวิญญาณ  เป็นผู้นำทางศีลธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  เป็นผู้สร้างความอยู่รอดทางสังคม  สร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ (ฤาเดช  เกิดวินัย 2545)


Loading...