วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดบันทึกหลังการจัดกิจกรรมประจำวันปฐมวัย

หลักในการบันทึกการสังเกต

            1. การบันทึกการสังเกตจำเป็นต้องมีการบันทึกสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมต่างๆของเด็กรวมตลอดถึงพฤติกรรมของคนรอบข้างเด็กด้วย
            2.การรายงานการบันทึกการสังเกตต้องมีการรายงาน ตามลำดับก่อนหลัง
            3.การบันทึกการสังเกต ควรบรรยายสิ่งที่เด็กทำได้มากกว่าสิ่งที่เด็กทำไม่ได้

ข้อดีของการบันทึกการสังเกต

            1. เด็กไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถในการอ่านและเขียน
            2. เด็กจะไม่รู้สึกว่าตนกำลังถูกสังเกต หรือถูกบันทึกข้อมูลอยู่
            3. กิจวัตรประจำวัน หรือตารางเวลาในการเรียน หรือการทำกิจกรรมของเด็กไม่มีการเปลี่ยนแปลง
            4. ช่วยให้ครูได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างของเด็ก
            5. เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากนักการศึกษาปฐมวัยว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม

สรุป การบันทึกการสังเกต

            1. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างเป็นระบบถือเป็นวิธีการพื้นฐานที่สำคัญวิธีหนึ่ง
            2. ในการประเมินผลพัฒนาการเด็กและถ้าผู้สังเกตมีความถี่ถ้วนในการสังเกตมากเท่าไร โอกาสที่ผู้สังเกตจะจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองความต้องการของเด็กแต่ละคนก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

ประเภทของการสังเกต

            1. การสังเกตแบบบรรยาย
           2. ระเบียนพฤติการณ์ ( Anecdoctal Record ) เป็นการบันทึกพฤติกรรมของเด็กตามที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยบันทึกหลังจากพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นและเป็นการบันทึกจากความทรงจำ

ดาวน์โหลด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
7 ความคิดเห็น
สุนันทา ทับทวี เมื่อ 28/10/2019 09:49

ขอความอนุเคราะห์บันทึกหลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขออนุเคราะห์บันทึกหลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ

เสาวนีย์ มาสังข์ เมื่อ 28/10/2019 09:49

ขอความอนุคราะห์บันทึกหลังแผน อ. 1 ค่ะ เมล [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

ระพีพรรณ เมื่อ 28/10/2019 09:49

ขอความอนุเคราะห์บันทึกหลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ

ระพีพรรณ เมื่อ 28/10/2019 09:49

ขอความอนุเคราะห์บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ