วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

การดำเนินการพัฒนาครู การเสริมสร้าง สมรรถนะครูผู้ช่วย

การดำเนินการพัฒนาครู การเสริมสร้าง สมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ เพื่อให้ได้มาตรฐาน การดำเนินการในภาพของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. ความเป็นมา

มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา ๒ ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการประกอบวิชาชีพให้การปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่เหมาะสม กับวิชาชีพครู โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้ม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักดีว่าการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่จากการติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ผ่านมา พบว่า แต่ละสถานศึกษาปฏิบัติแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไม่เท่าเทียมกัน ครูผู้ช่วยบางคนมีโอกาสดี ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แต่ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาส เนื่องจาก การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย ไม่ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พยายามเฟ้นหาแนวทาง ในการสนับสนุนและส่งเสริม การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาโดยตลอด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า การมอบหมาย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เป็นหน่วยจัดการพัฒนาตนเองผ่านระบบ ออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ดำเนินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแก่ครูผู้ช่วย ทำให้ครูผู้ช่วยทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จึงได้จัดทำคู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ พร้อมด้วยเอกสาร ประกอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการอื่น ๆ ที่จำเป็น อีกทั้ง สนับสนุนงบประมาณในการประชุมปฏิบัติการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ที่เป็นหน่วยจัดประชุมปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ ในครั้งนี้ให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ
ของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี ดังนี้

๒.๑ การครองตน
๒.๑.๑ เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วยรู้จักตนองและมีอุดมการณ์ความเป็นครู ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ มีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนตามวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูที่ดี
๒.๑.๒ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสามารถนำกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วย มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการ มีทักษะการสร้างความประทับใจในการบริการแก่ผู้รับบริการ
๒.๑๔ เพื่อให้ครูผู้ช่วยเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
๒.๑.๕ เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ในการเป็นข้าราชการและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
๒.๑๖ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ สู่การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ การครองคน
๒.๒.๑ เพื่อให้ครูผู้ช่วยตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา
๒.๒.๒ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
๒.๒.๓ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือที่มีต่อการพัฒนานักเรียน สถานศึกษา สังคม ตนเอง และสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

๒.๓ การครองงาน
๒.๓.๑ เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับรู้ ทำความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญขององค์กร สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบของแผนงานที่กำหนด ใช้กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการของแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ สามารถวางแผนปฏิบัติการและนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๒ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
๒.๓.๓ เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถระบุสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียนได้และสามารถวางแผนส่งเสริม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปตย ภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้
๒.๓.๔ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี๋ยวกับในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต เทคนิคการกำกับดูแลชั้นเรียน สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้น/วิชาได้ และจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบและบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๕ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถออกแบบและกำหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
๒.๓.๖ เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานด้านการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๗ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.o

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๓.๑ ครูผู้ช่วย ได้รับโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ กคศ. กำหนด อย่างเท่าเทียมกัน
๓.๒ ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติและคุณลัษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถนำมวลประสบการณ์ที่ได้รับในการพัฒนาไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
๓.๓ ครูผู้ช่วย เป็นครูที่ดีและพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการโดยหลักการไม่ทิ้งห้องเรียนและนักเรียน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามหลักการการครองตน การครองคน การครองงานและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


Loading...