วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ตัวอย่างการเขียนเป้าหมายของโครงการ

21 ต.ค. 2019
981

ตัวอย่างการเขียนเป้าหมายของโครงการ

Image by Gerd Altmann from Pixabay

            1. สนับสนุนโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากทั่วประเทศ ปีละไม่น้อยกว่า 400 โครงการ มีนักเรียน นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,000 คน

            2. สร้างเวทีการแข่งขันด้าน Soft ware ระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจนนำผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมต่อไป

            3. สร้างโอกาสและสนับสนุนนักพัฒนาโปรแกรมที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จะพัฒนาไปสู่นักเขียนโปรแกรมมืออาชีพต่อไป

            4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ Open Source

สรุป

            ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น เช่น คุณภาพของนักเรียน สมรรถภาพของบัณฑิต หรือผู้ผ่านการฝึกอบรม

            ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ

            ผลกระทบ (lmpact) หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต

เช่น หากเราทำโครงการรักการอ่าน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ควรเป็น คือ
ผลผลิต คือ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
ผลลัพธ์ คือ นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ผลกระทบ คือ นักเรียนเรียนหนังสือเก่งขึ้น


Loading...