วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

การทำ SAR ให้สอดคล้องกับ ว21 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

14 ต.ค. 2019
15040

วันนี้แอดมินจะพามาศึกษา การยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว การทำ SAR ให้สอดคล้องกับ ว21 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ครับ 555

ตารางสรุปความสัมพันธ์ของการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด กับ ว21/2560และว20/2561 ของข้าราชการครู สพฐ.ที่เชื่อมโยงกับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดังนั้นคุณครูจึงต้องดำเนินการจัดทำเอกสาร หลักฐานและร่องรอยในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด กับการทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ ว20/2561 ของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงดังตารางในภาพ หรืออาจกล่าวได้ว่า เอกสาร หลักฐานและร่องรอยดังกล่าว เป็นสิ่งที่คุณครูต้องทำอยู่แล้วในหน้าที่ของครู ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการประเมินได้ 3 เรื่อง ดังนี้

1) ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งได้ประกาศใช้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

2) ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ประกาศใช้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

3) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบูรณาการ ลดภาระงานของครูและลดความซ้ำซ้อนของการประเมินต่างๆ เอกสาร หลักฐานและร่องรอยในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด ล้วนเป็นงานในหน้าที่ที่ครูทุกคนต้องทำอยู่แล้ว เพียงแต่มาจัดทำและเรียบเรียงให้เป็นระบบ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งทุกปีการศึกษาครูควรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR) เพื่อรวบรวมเอกสาร หลักฐานไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวครูในเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป (ที่มา : ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.2)

จากที่ได้ศึกษามาแอดมินคิดว่า การที่เราทำ SAR แบบ การเก็บหลักฐานร่องรอย ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ถือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะครับผม

แจกไฟล์รูปเล่ม SAR ที่สอดคล้องกับ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
5 ความคิดเห็น
ครูมาดีน๊ะ รัตนพงค์ เมื่อ 14/10/2019 23:06

ขอไฟล์ Sar ทั้ง3 ด้าน น่ะค่ะ

ศศิชา เมื่อ 14/10/2019 23:06

เยี่ยมมากคะการมเผยแพร่

Nichulada​ Opatsuriya เมื่อ 14/10/2019 23:06

สุดยอดมากๆค่ะ​เผยแพร่ดีมาก
ขอ​เอกสาร​ต่างๆตาม​​ว.21​ตาม​และตชว.
ค่ะ

นงค์รัก ทิพย์โยธา เมื่อ 14/10/2019 23:06

เยี่ยมมากคะ


Loading...