ดาวน์โหลดแบบทดสอบอ่านเขียนสำหรับนักเรียน

การประเมินผลการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน

1. ขอบข่ายของการประเมิน
การประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนครั้งนี้ ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ด้าน คือด้านการอ่านและด้านการเขียน สำหรับด้านการอ่านเป็นการประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงและการรู้เรื่องการอ่าน ส่วนด้านการเขียนเป็นการประเมินการเขียนตามคำบอกและเขียนประโยคง่ายๆ เพื่ออธิบายภาพที่กำหนดให้

2. นิยามศัพท์เฉพาะ

ความสามารถในการอ่านออกเสียง หมายถึง สามารถอ่านออกเสียงคำที่กำหนดถูกต้องตามอักขรวิธี
ความสามารถในการเขียน หมายถึง สามารถเขียนคำและประโยคง่ายๆได้
การรู้เรื่องที่อ่าน หมายถึง สามารถบอกความหมายของคำประโยคหรืออธิบายความรู้ความเข้าใจบอกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง เหมาะสม

3.  เครื่องมือการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย

แบบทดสอบการอ่าน ประกอบด้วยบทอ่าน … เรื่อง ใช้ประเมิน 2 ส่วน ดังนี้
การอ่านออกเสียง  ประกอบด้วยคำที่ใช้ตรวจสอบ …. คำ (… คะแนน)
การรู้เรื่องที่อ่าน  ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน จำนวน … คำถาม (… คะแนน)
แบบทดสอบการเขียนประกอบด้วยการเขียนตามคำบอก … คำ และการเขียนประโยคจากภาพที่กำหนด … ข้อ ข้อละ … ภาพ ภาพละ …. ประโยค
แบบบันทึกผลการอ่านรายบุคคล เป็นแบบที่ผู้ประเมินใช้บันทึกการอ่านออกเสียงและผลการตอบคำถามถามของนักเรียน
แบบสรุปผลการประเมินฯรายชั้นเรียน เป็นแบบสรุปผลการอ่านเขียนของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล

ดาวน์โหลดแบบทดสอบอ่านเขียน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *