วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563

แนวทางปฏิบัติ สพฐ ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติ สพฐ ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งระบบเพราะนอกจากจะทำให้บุคลากรทำงานอย่างเป็นสุข นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ยังมีผลต่อพัฒนาการในด้านอื่นๆ ของนักเรียนอีกด้วย ทั้งเป็นปัจจัยที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองนักเรียนที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่เราอีกด้วย

เพื่อให้มีแนวทางในการป้องกันเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้มีขั้นตอนดำเนินการเมื่อเกิดภัย และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีระบบและรวดเร็วทันเหตุการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือศึกษาต่อได้ตามปกติสุข จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้น

ส่วนที่ 1 นโยบายด้านความปลอดภัย

ส่วนที่ 2 การวางแผนจัดทำมาตรการป้องกันภัย

ส่วนที่ 3 มาตรการป้องกันภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ้างอิงที่มา : eme3.obec.go.th


Loading...