วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563

การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

แนวปฎิบัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

– เอกสารประกอบ

๑) โครงการฯ

๒) กำหนดการ

๓) แผนที่จากโรงเรียน ถึงสถานที่จะไป

๔) หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  (ส่งตัวอย่างเฉพาะหนังสือฯ ๑ ฉบับ)

๕)บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรม

๖) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

๗) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (ควรทำประกันภัยฯ ให้กับนักเรียนก่อนเดินทาง)

๘)  รายงานเขตพื้นที่ฯ  เสร็จสิ้นโครงการแล้ว

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ

(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน

(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน

(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร

ระเบียบ ข้อ ๗

  • ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนและนักศึกษาตามข้อ ๕(๑)
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้มีอำนาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ ๕(๒)
  • และหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ ๕(๓)

สรุป

๑)  กรณีไม่ค้างคืน ตามข้อ ๕(๑) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต

๒)  กรณีค้างคืน ตามข้อ ๕(๒)/และกรณีพาไปนอกราชอาณาจักร ตามข้อ ๕(๓)

ให้จัดทำหนังสือขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน ส่งถึงเขตพื้นที่ ฯ ก่อนออกเดินทางฯ  ๑๕ วัน

ให้สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยเคร่งครัด  และให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ


Loading...