วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมพัฒนาตนเองออนไลน์ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ก.พ.

22 ก.ย. 2019
11179

อบรมพัฒนาตนเองออนไลน์ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

HRD e-Learning โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนยิ่งรู้ อาหารทางสมอง เพิ่มพลังทางปัญญา

วัตถุประสงค์
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ ด้วยตนองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)โดยมี ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนและยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป

  1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  2. เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐ
  3. มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
  4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
  5. มี e-Mail Address เป็นของตนเองและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่
  6. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรวิชา ศึกษาได้ที่ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข”

คลิกเข้าอบรม https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น
นางสาวสุพรรณี ผาตินาวิน เมื่อ 22/09/2019 20:48

สนใจเรียน

สมัครเข้าตามลิ้งได้เลยครับผม