วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หมวดที่ ๑   การประเมินผลการปฏิบัติตน

๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
๑.๑ วินัยในตนเอง
๑.๒ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครู
๑.๔ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี
๑.๕ การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ

๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

๓. เจตคติต่อวิชาชีพครู
๓.๑ คุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพ
๓.๒ บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นครูที่ดี
๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๑ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์
๔.๓ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ การปรับตัว

๖. การดำรงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๑ การประพฤติตนตามหลักศาสนา
๖.๒ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดที่ ๒  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑. การจัดการเรียนรู้
๑.๑ การวิเคราะห์มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ สาระการเรียนรู้
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๑.๓ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
๑.๔ การรายงานผลการเรียนรู้

๒. การพัฒนาผู้เรียน
๒.๑ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของ ผู้เรียน
๒.๓ การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
๒.๔ การปลูกฝังวินัย และความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน
๒.๕ การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแก่ผู้เรียน
๒.๖ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๑ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
๓.๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๓ การใช้และสร้างเครือขายทางวิชาการ

๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ งานบริหารทั่วไป
๔.๒ งานสนับสนุนวิชาการ
๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา

๕. ความสัมพันธ์กับชุมชน
๕.๑ การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
๕.๒ การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
๕.๓ การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
๕.๔ การให้บริการชุมชน
๕.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน


Loading...