วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แบบ Active Learning

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้

  1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน
  2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
  3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
  4. เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษา ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


error: Content is protected !!