วันอังคาร, 27 กันยายน 2565

การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรที่ดี

การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้

  1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้
  2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
  3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
  4. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยง และเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]