วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน Symbol for Flowchart

สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน  Symbol for Flowchart 

ผังงาน (Flowchart)

            ผังงาน (Flowchart) คือ การเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของรูปภาพสัญลักษณ์ เนื่องจากทำให้สามารถมองเห็นลำดับขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนกว่าการอธิบายในลักษณะของข้อความ

สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน  Symbol for Flowchart 

1.                                 จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงาน

 • การประมวลผล
 • การนำเข้าข้อมูล การแสดงผลข้อมูลโดยไม่ระบุสื่อ
 • การนำเข้าข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ keyboard
 • การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ
 • การแสดงผลข้อมูลทางเครื่องพิมพ์
 • การตัดสินใจเลือกทำ
 • จุดเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน
 • จุดเชื่อมต่อหน้าอื่นๆ
 • ทิศทางการทำงานของผังงาน

ลักษณะการเขียนผังงาน

ลักษณะของผังงานที่ดี มีดังนี้

 1. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างละหนึ่งแห่งเท่านั้น
 2. ทุกสัญลักษณ์ต้องมีลูกศรชี้ทิศทางอย่างละ 1 ลูกศร ยกเว้นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจ และสัญลักษณ์ของจุดเชื่อมต่อ
 3. ทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงานนิยมเขียนจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา
 4. ไม่ควรเขียนเส้นของลูกศรบอกทิศทางตัดกันหรือทับกัน หากจำเป็นควรใช้จุดต่อแทน


Loading...