วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

บันทึกข้อความ sar

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน    การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Self Assessment Report : SAR)

ส่วนราชการ    โรงเรียน…………………………………..

ที่………………………                                          วันที่   …………………………….. 2562

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………………..

            ตามที่ข้าพเจ้า ………………………………………  ตำแหน่ง  …….. อันดับ ……..  กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………….โรงเรียน………………………………….. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนและงานพิเศษอื่นๆ ใน ปีการศึกษา ………………….. ของโรงเรียน…………………………………..ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว  

            ข้าพเจ้าได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)  เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามแนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. 2561  และได้แนบรายละเอียดตามที่แนบมา

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                      (………………………………………)

                                                           ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]