วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู

บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู

ความหมายของคาว่า “บทบาท” “หน้าที่” และ “ความรับผิดชอบหรือภาระงาน” “บทบาท คือ ภาระที่ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละบุคคล” หมายความว่า บุคคลใดมีสถานภาพหรือตำแหน่งอย่างใด ก็ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพหรือตำแหน่งของตน ที่ได้มา ไม่ว่าจะได้มาโดยกำเนิด โดยการกระทำ หรือโดยการแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง “บทบาทของครู” หมายถึง “ภาระที่ผู้เป็นครูต้องรับผิดชอบ” หน้าที่ (Duty) ตามความหมายใน Dictionary of Education นั้น หมายถึง สิ่งที่ทุกคนต้องทำ โดยปกติแล้วภาวะจำ ยอมจะเป็นไปตามหลักศีลธรรมแต่บางครั้งก็เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อตกลง

1. บทบาท คือภาระที่ต้องกระทำตามสถานภาพของแต่ละบุคคล

2. หน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องกระทำ หรือสิ่งที่บุคคลจำเป็นต้องกระทำ ทั้งนี้อาจเป็นความจำเป็นตามหลักศีลธรรม กฎหมาย หรือด้วยความสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสม

3. ความรับผิดชอบหรือภาระงาน หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลจะต้องทำให้สาเร็จตามหน้าที่ที่กำหนด หรือ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้

อาจสรุปได้ว่า “บทบาททำให้เกิดภาระ ภาระทำให้เกิดหน้าที่ และหน้าที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบ ” ดังนั้น บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของครู หมายถึงกิจที่ผู้เป็นครูจำเป็นต้องกระทำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็น ความจำเป็นต้องอาศัยหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย หรือด้วยสำนึกในความถูกต้องเหมาะสมก็ได้

หน้าที่ของครูอาจารย์พึงกระทำต่อศิษย์ตามหลักทิศ 6

1. ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี
2. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
3. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ
5. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]