วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

บทบาทหน้าที่ของครู ตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ

บทบาทหน้าที่ของครู ตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ
1. บทบาทของครู
ครู คือผู้นำทางวิญญาณ ทั้งแก่บุคคลและสังคม ใน 3 ประการคือ
(1) สอนให้รู้จักความรอดที่แท้จริง คือการดับทุกข์
(2) สอนให้รู้จักความสุขที่แท้จริง คือความสุขจากการทำหน้าที่ หน้าที่นั้นแยกได้ 2 ประการคือประการที่ 1 คือ การบริหารชีวิตให้เป็นสุข ประการที่ 2 คือ การใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
(3) สอนให้รู้จักหน้าที่ที่แท้จริง คือรู้จักหน้าที่ในฐานะที่เป็นสิ่งสูงสุด รักที่จะทำและมีความสุขในการทำหน้าที่

2. ครูเป็นผู้สร้างโลก
บุคคลในโลกจะดีหรือเลว ก็เพราะการศึกษาและผู้ให้การศึกษา ก็คือครู ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต โดย ผ่านศิษย์ โลกที่พึงประสงค์คือ โลกของคนดีอันเปรียบได้กับ
(1) มนุษยโลก คือ สร้างบุคคลที่มีจิตใจสูง
(2) พรหมโลก คือ สร้างบุคคลที่ประเสริฐรักเพื่อนมนุษย์ มีพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
(3) เทวโลก คือ สร้างบุคคลให้มีหิริ โอตตัปปะ

3. หน้าที่ของครู
หน้าที่ของครู คือสร้างความอยู่รอดของสังคม โดยการให้การศึกษาที่สมบูรณ์แก่ศิษย์ การศึกษาที่สมบูรณ์คือ การศึกษาที่ครบองค์สาม อันได้แก่
(1) ให้ความรู้ทางโลก คือ การเรียนหนังสือ เพื่อพัฒนาสติปัญญา การเรียนวิชาชีพ เพื่อให้สามารถอยู่รอดทางกาย
(2) ให้ความรู้ทางธรรม เพื่อให้ใจอยู่รอด คือ พ้นจากการครอบงาของกิเลส เป็นมนุษย์ คือใจสูง ใจสว่าง ใจสงบ
(3) ให้รู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและสังคม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]