วันเสาร์, 16 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอย้าย เอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย

 1. แบบคำร้องขอย้าย
  – แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย
  – เอกสารประกอบการพิจราณาการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบคำร้องขอย้าย
– แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. ข้อมูลอื่นๆ (วินัย ความยากลำบาก)
 2. ประวัติรับราชการ
 3. ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
 4. เหตุผลการขอย้าย
 5. ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ(กรณีสับเปลี่ยนกับ…)
 6. หลักฐานประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจราณาการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย
– เอกสารประกอบการพิจราณาการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือวิชาเอก  ตามความจำเป็นของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ 3 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบัน
องค์ประกอบที่ 4 สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
องค์ประกอบที่ 5 เหตุผลการขอย้าย
องค์ประกอบที่ 6 ความอาวุโสตามหลักวิชาการ
องค์ประกอบที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับย้าย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แจกตัวอย่างรูปเล่มเอกสารคำร้องการย้ายข้าราชการครู
แจกหน้าปก เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562
การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
รายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบการย้ายปี2560
Loading...