วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตอนที่  1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

1 ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา

1.1 จัดระบบการประกันคุณภาพ และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์

1.3 สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

2 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้

2.1 บริหารการพัฒนาหลักสูตร

2.2 บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้

2.3 จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้

2.4 จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.5 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

3 ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา

3.1 บริหารจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์

3.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.3 บริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

3.4 บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

4.1 วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ และคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

4.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.3 เป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพฯ)

ตอนที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)

1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์

2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ

4 การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่อผู้รับบิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน

1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น
เอ็มอร เมื่อ 18/08/2019 21:47

ยอดเยี่ยมค่ะ

ขอบคุณครับผม