วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

การประเมินครูผู้ช่วย ว26 ใหม่ล่าสุด

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๘ธันวาคม ๒๕๖ด)

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๑) วินัยและการรักษาวินัย (๖ คะแนน)
๒) คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน)
๓) จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน)
๔) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน)
๕) จิตวิญญาณความเป็นคร (๘ คะแนน)
๖) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (๘ คะแนน)

๒. ด้านการปฏิบัติงาน (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๑) การจัดการเรียนการสอน (๒๔ คะแนน)
๒) การบริหารจัดการขั้นเรียน (๑๒ คะแนน)
๓) การพัฒนาตนเอง (๘ คะแนน)
๔) การทำงานเป็นทีม (๔ คะแนน)
๕) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา (๘ คะแนน)
๖) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี (๔ คะแนน)

ตัวอย่าง ข้อ ๔ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า

– คะแนนเต็มในข้อนี้ คือ ๖ คะแนน
– มีรายการประเมิน (ข้อย่อย) ในข้อนี้ จำนวน ๕ ข้อ
– ระดับคุณภาพมี ๔ ระดับ
– ผลรวมการประเมินในข้อนี้ มีดังนี้

ดีมาก จำนวน ๑ ข้อ เท่ากับ ๔ คะแนน
ดี จำนวน ๓ ข้อ เท่ากับ ๙ คะแนน
พอใช้ จำนวน ๑ ข้อ เท่ากับ ๒ คะแนน
ผลรวมการประเมิน = ๔+๙+๒
= ๑๕ คะแนน

  • ให้นำคะแนนการประเมินที่ได้จากข้อ ๓๓ บันทีกลงในช่องคะแนนการประเมิน (ท้ายตารางของแต่ละข้อ)
  • ให้กรรมการประเมิน รวมคะแนนการประมินในแต่ละด้าน แล้วบันทึกลงในช่องรวมคะแนนการประเมิน
  • ให้กรรมการประเมิน บันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ในรายการที่ประเมิน

ดาวน์โหลดเอกสารประเมินครูผู้ช่วย ว26


Loading...