วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๒ ประโยคเพื่อการสื่อสาร

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๖/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร

มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด ป.๖/๔ ระบุลักษณะของประโยค

๒. ความคิดรวบยอด/สาระสำคัญ

ประโยคแบ่งตามโครงสร้างได้ ๓ ชนิด คือ ประโยคสามัญหรือประโยคความเดียว ประโยคซ้อน และประโยครวม ประโยคสามัญ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน คือภาคประธานและภาคแสดงการศึกษาลักษณะ ของประโยค ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่งกัน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการสร้างประโยค และสามารถใช้ประโยคในการสื่อสารได้ถูกต้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ บอกส่วนประกอบของประโยคได้
๓.๒ บอกชนิดและความหมายของประโยคตามโครงสร้างได้
๓.๓. แต่งประโยคและแยกส่วนประกอบของประโยคได้

๔. สาระการเรียนรู้
๔.๑ ความรู้
– ประโยคเพื่อการสื่อสาร

๔.๒ ทักษะ / กระบวนการ
– ทักษะกระบวนการทางภาษา

๔.๓ คุณลักษณะ
– ความสนใจใฝ่เรียนรู้
– ความชื่อสัตย์
– มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน

๕. การจัดกระบวนการเรียนรู้

๕.๑ ขั้นนำ
๑.ครูสุ่มนักเรียน๒-๓คน ตอบคำถามเรื่องความแตกต่งของคำวลีประโยค จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายเพิ่มเติมจากคำตอบของเพื่อน

๒. ครูสรุปเพิ่มเติม และเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสำคัญที่ต้องเรียนรู้เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร

๕.๒ ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ในชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ความรู้เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้น ป๕ ชุดที่๒ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร

๒. ครูอธิบายอธิบายเพิ่มเติม พร้อมยกตัวอย่าง จากนั้นให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย

๓. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ที่ ๒.๑

๔, เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒.ด โดยการสุ่มให้นักเรียนตอบทีละคน โดยครูอธิบายเพิ่มเติม

๕. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ที่ ๒.๒

๖, เฉลยแบบฝึกหัด ที่ ๒.๒ โดยการสุ่มให้นักเรียนตอบทีละคน โดยครูอธิบายเพิ่มเติม

๕.๓ ขั้นสรุป

๑. ครูอธิบายสรุป ประโยคเพื่อการสื่อสาร จากนั้นให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย

๕.๔ ประเมินผล

๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทชุดที่ ๒ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร

๖. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

๖.๑ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร
๖.๒ ชุดฝึกทักษะภษาไทย เรื่อง ความรู้เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้น ป.

ชุดที่ ๒ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร

๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน

๗.๑ แบบฝึกหัดที่ ๒๑ และ ๒๒ เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร

๗.๒ แบบทดสอบท้ายบทชุดที่ ๒ เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร

๘. การวัดและการประเมินผล

๘.๑ ประเมินผลการทำแบบทดสอบท้ายบทชุดที่๒ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๒๐ ขอ

๘.๒ ประเมินผลการทำแบบฝึกหัดเรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร

๘.๓ ประเมินทักษะกระบวรการทางภาษา

๘๔ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]