วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้รายงาน นางสาวราตรี อินทร์ลี
ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กนักเรียน ชาย-หญิง อายุ34ปี ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยวาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬจำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย และแบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1)ร้อยละ (%) 2)ค่าเฉลี่ย (X) 3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4) หาประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึก เปรียบเทียบ E/E2 กับเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และ 5) ค่าการทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย เปรียบทียบ E/ กับเกณฑ์ 80/80ที่ตั้งไว้ จำแนกตามรายเล่ม ทั้ง5เล่ม พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89.67 /89.00แสดงว่า หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ทีผู้รายงานสร้างขึ้นทั้งจำแนกตามรายชุด และรวมทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานจากหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนอง ก่อนการทดลองมีการรับรู้ความมีวินัยในตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดี 2 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและด้านรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับ พอใช้ 3 ด้าน คือ ด้านตรงต่อเวลา ด้านการมีระเบียบในตนเอง และด้านชื่อสัตย์ต่อคำพูดของตนเอง ส่วนหลังการทดลองมีการรับรู้ความมีวินัยในตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกค้น แสดงว่าผลการรับรู้ความมีวินัยในตนเองหลังการทดลอง สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง

3. ผลของการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยวาน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย สงกว่าก่อนการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โหลดนิทาน กระต่ายขี้เหงา

1 ความคิดเห็น
ปันน์ยริตา นาเมืองรักษ์ เมื่อ 12/08/2019 10:00

ขอบพระคุณในความกรุณานี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ


Loading...