วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

มาตรฐานวิทยฐานะครู

มาตรฐานวิทยฐานะครู

1.ครูปฏิบัติการ ต้องจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย แต่ยังต้องอาศัยคำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ

2.ครูชำนาญการ ต้องมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตร โดยวิทยาการใหม่ๆ วิเคราะห์ผู้รียนอย่างเป็นระบบ พัฒนาองค์กรและทำงานเป็นทีม

3.ครูเชี่ยวชาญ ต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาพร้อมทั้งสามารถเผยเเพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนครูได้ พัฒนานักเรียนให้เกิดผลโดนตรงต่อครอบครัว ทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง

4.ครูเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นผู้นำและสร้งผู้นำในการกิดกันนวัตกรรมมาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้องอิงได้ เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและวางระบบป้องกันปัญหา

วิทยฐานะ ตัวชี้วัด
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ , การจัดทำแผนการจัดการเรียน/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ , กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ , คุณภาพผู้เรียน
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1.4 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2. ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลผู้เรียน
2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]