วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ชื่อผู้ศึกษา                     นายพีระ   นเรวรรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้          ภาษาไทย

หน่วยงาน                      โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด   สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ปีที่เผยแพร่                   2561

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อศึกษาผลการรูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะ           การเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยขั้นศึกษาสภาพปัญหาคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ที่ 2    การเขียน แนวคิดทฤษฏี หลักการ เนื้อหาสาระ รูปแบบ วิธีการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะ          การเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ (1) ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านเนื้อหาทางภาษาไทย  จำนวน 3 ท่าน  ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยและวัดผลประเมินผล จำนวน 2 ท่าน (2)  กลุ่มทดลองรายบุคคล ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 คน   กลุ่มเล็ก ได้แก่ นักเรียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 คน  กลุ่มภาคสนาม ได้แก่ นักเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3ในภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560  จำนวน 30 คน  ขั้นศึกษาผลการใช้และขั้นศึกษาความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเรียน  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จำนวน 28 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ คือ (1) แบบวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ      การเรียนรู้ภาษาไทย (2) แบบวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏี หลักการ เนื้อหาสาระ รูปแบบ วิธีการ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) แผนการจัดเรียนรู้ประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (5) แบบประเมินทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6) แบบสอบถาม          ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติ   ที่ใช้ คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

สรุปผลการวิจัย

                  1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   พบว่า นักเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยให้มีรูปแบบที่เหมาะสม  มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องกับหน่วยการจัดการเรียนรู้ โดยเรียนรู้จากการ ฝึกปฏิบัติแบบ Active Learning  การทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องที่นำมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ มีเนื้อหาจากความต้องการและความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ และความแตกต่างระหว่างบุคคล

                  2.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียน                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.50/83.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

                   3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 พบว่า ทักษะด้านการเขียนเรียงความ หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

            4.   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ         โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ อยู่ในระดับมาก


Loading...