วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูล

04 ส.ค. 2019
3513

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูล 10 ข้อพร้อมเฉลย

1. ข้อใดหมายถึงการค้นหาข้อมูล
ก การเสาะหาสิ่งที่ยังไม่มีผู้ค้นพบ
ข การแยกข้อมูลที่ต้องการออกเป็นส่วน ๆ
ค การคัดเลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากข้อมูลเดิม
ง การคัดเลือกหรือการแยกข้อมูลที่ต้องการออกจากข้อมูลอื่น

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการตั้งวัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูล
ก เป้าหมายในการค้นหาข้อมูล
ข เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
ค ทรัพยากรที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
ง แหล่งข้อมูลที่ช่วยในการค้นหาข้อมูล

3. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่บันทึกไว้ในตารางแผนการดำเนินการค้นหาข้อมูล
ก อุปกรณ์
ข แหล่งข้อมูล
ค เวลาที่ใช้ค้นหา
ง หัวข้อของข้อมูล

4. ข้อใดคือหลักของการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการค้นหา
ก มีผู้ค้นหาไว้มากที่สุด
ข เลือกใช้ข้อมูลที่ค้นหาได้เป็นอันดับแรก
ค ตรงกับวัตถุประสงค์ของการค้นหาข้อมูล
ง แหล่งข้อมูลเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเรียกใช้เสิร์ชเอนจิน (Search Engines)
ก การเรียกใช้จากเมนูลัด
ข การดับเบิลคลิกที่ไอคอน
ค การเรียกใช้จากสตาร์ตเมนู
ง การเรียกจากโปรแกรมอรรถประโยชน์

6. ข้อใดคือประโยชน์ของเสิร์ชเอนจิน (Search Engines)
ก ช่วยค้นหาคำสำคัญ
ข ช่วยเรียงลำดับคำสำคัญ
ค ช่วยค้นหาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ง ช่วยเรียงลำดับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

7. เมื่อผู้ใช้เสิร์ชเอนจิน (Search Engines) มีปัญหาในการใช้งานโปรแกรมควรแก้ไขอย่างไร
ก รีสตาร์ตเซิร์ชรีซัลต์
ข รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
ค คลิกที่คำสั่งช่วยเหลือในแถบเมนู
ง คลิกที่คำสั่งเฟเวอริตในแถบเครื่องมือ

8. การค้นหาข้อมูลในเสิร์ชเอนจิน (Search Engines) จะต้องพิมพ์ คำสำคัญที่ส่วนประกอบใด
ก พื้นที่ใช้งาน
ข แถบเครื่องมือ
ค สัญลักษณ์วินโดวส์
ง เครื่องมือสำหรับค้นหาข้อมูล

9. ข้อใดกล่าวถึงเสิร์ชเอนจิน (Search Engines) ได้ถูกต้อง
ก เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูล ในอินเทอร์เน็ต
ข เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับค้นหาโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
ค เป็นโปรแกรมค้นหาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์
ง เป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

10. ข้อใดคือข้อดีของการค้นหาข้อมูล จากหมวดหมู่
ก มีคำสั่งเป็นภาษาไทย
ข ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมาก
ค ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
ง ข้อมูลที่ได้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ

Loading...