วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

01 ส.ค. 2019
1320

เทคโนโลยีสารสนเทศ ป. 6                                            
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

1. เทคโนโลยีสารสนเทศใช้แก้ปัญหาด้านใด
ก ข้อมูล
ข เศรษฐกิจ
ค สิ่งแวดล้อม
ง อุปกรณ์เทคโนโลยี

2. “ทำให้ข้อมูลน่าสนใจยิ่งขึ้น” เป็นการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
ก ด้านการประมวลผล
ข ด้านการนำเสนอข้อมูล
ค ด้านการเก็บรักษาข้อมูล
ง ด้านการตรวจสอบข้อมูล

3. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยแก้ปัญหาด้านการประมวลผล
ก ช่วยลดเวลาในการทำงาน
ข ช่วยลดปัญหาด้านการคำนวณ
ค ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ง ช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนเทคโนโลยี

4. เครื่องคิดเลขเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยแก้ปัญหาด้านใด
ก ด้านการสื่อสารข้อมูล
ข ด้านการทบทวนข้อมูล
ค ด้านการเก็บรักษาข้อมูล
ง ด้านการประมวลผลข้อมูล

5. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารข้อมูล
ก ข้อมูลมีคุณภาพดีขึ้น
ข ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย
ค ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
ง ผู้สื่อสารไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี

6. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยแก้ปัญหาด้านใด
ก ด้านทบทวนความจำ
ข ด้านการสื่อสารข้อมูล
ค ด้านการจัดการข้อมูล
ง ด้านการประมวลผลข้อมูล

7. ขั้นตอนการแก้ปัญหาใดที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องกำหนดเพียงหัวข้อเดียว
ก แนวทางการแก้ปัญหา
ข ทรัพยากรที่ใช้แก้ปัญหา
ค ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ง สิ่งที่ต้องการเมื่อแก้ปัญหาได้

8. ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรที่ใช้ในการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก เครื่องคอมพิวเตอร์
ข โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ง ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์

9. ตารางการปฏิบัติงานอยู่ในขั้นตอนใด ของการนำเสนอข้อมูลการแก้ปัญหา
ก การแก้ปัญหา
ข การพิจารณาปัญหา
ค การวางแผนแก้ปัญหา
ง การตรวจสอบและปรับปรุง

10. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบและปรับปรุง ในขั้นตอนการแก้ปัญหา
ก การตรวจสอบด้วยตนเอง
ข การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ค การตรวจสอบโดยบุคคลทั่วไป
ง การตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์


Loading...