วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

ตัวอย่าง เอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศเชิงรุก (Active Learning)

การสรุปและรายงานผล

สรุปและรายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างเป็นระบบ ประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงความพึงพอใจ ในการดำเนินงานของโรงเรียนและการนิเทศ ตัวอย่างส่วนประกอบของเอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศ ดังนี้

ตัวอย่าง ส่วนประกอบของเอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศเชิงรุก (Active Learning)

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ

1.1 ปกนอก

1.2 ปกใน / ใบรองปก

1.3 คำนำ / กิตติกรรมประกาศ

1.4 บทคัดย่อ

1.5 สารบัญ/เรื่อง/ ตาราง / แผนภาพ

ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา

2.1 บทนำ

ความสำคัญ ความเป็นมาและการวิเคราะห์บริบท

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการดำเนินงาน

นิยามศัพท์เฉพาะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดการพัฒนางาน

2.3 วิธีดำเนินการ

ประชากร/กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน / พัฒนางาน

  • การสร้างรูปแบบเทคนิค วิธีพัฒนางาน
  • การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การดำเนินการ และการเก็บรวบรวมข้อมูล

  • การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

2.5 สรุปผลการดำเนินงานอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

2.6 การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย การขยายผลและต่อยอด

ส่วนที่ 3 ส่วนอ้างอิง

3.1 บรรณานุกรม

3.2 ภาคผนวก

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือ

การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขยายผล

ตัวอย่างผลงาน

3.3 คณะกรรมการดำเนินงาน

ตัวอย่างส่วนประกอบของเอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศเชิงรุก (Active Learning)

ดาวน์โหลด ตัวอย่างส่วนประกอบของเอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศเชิงรุก (Active Learning)

อ้างอิง : แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
อ้างอิง : เว็บไซต์ www.nsdv.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น