วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น

ความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรระดับท้องถิ่น

            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุไว้ว่า รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม    จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ   ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม   สร้างเสริมความรู้  และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง   เกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย  ในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ   เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาประเทศ   พัฒนาวิชาชีพครู และ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ

            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศักราช  2542   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 7 ระบุว่า  กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่ เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์    มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และความรู้อันเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    มีความสามารถในการประกอบอาชีพ   รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

            มาตรา 27   ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน  เพื่อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ   ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่  เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน  และสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ

            มาตรา  39  ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา   ทั้งด้านวิชาการ     งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง

            พระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ..2546     มาตรา  35 ระบุ ไว้ว่า   สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียน  มีฐานะเป็นนิติบุคคล    และมาตรา 37   ให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ   และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

            (1)  อำนาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            (2)  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกันกับสถานศึกษา

            ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ..2544  ข้อ  5  ระบุว่าให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา”   อยู่ภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ  ข้อ  6  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • วางแผนดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา   และแนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  นอกจากต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรม  แล้ว  ยังจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองในท้องถิ่น เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติความเป็นมา  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม การดำรงชีวิต ภูมิปัญญา  ศิลปะ วัฒนธรรม   ตลอดจนให้มีความรัก  ความผูกพัน  และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  และการดำรงชีวิตในสังคม  สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี้ รวมทั้ง   จะต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน   สามารถนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง


Loading...