วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม

25 ก.ค. 2019
1355

งานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการ วิจัยเชิงประจักษ์(Empirical Research) คือ เป็นการวิจัยที่ต้องการหาความจริง โดยมีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิมาวิเคราะห์

ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม

1. กำหนดหัวข้อการวิจัย และความเป็นมาของปัญหา

2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย

3. กำหนตตัวแปรในการวิจัย

4 การคันคว้หาความรู้จกเอกสารและงนวิจัยที่เกี่ยวชองและการตั้งสมมติฐาพกทั

5. กำหนดวิธีการตำเนินงานวิจัย

  • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  • เครื่องมือวิจัยการ
  • เก็บรวบรวมข้อมูล

6. วิเคราะห์ข้อมูล

  • การใช้สถิติวิเคราะห์
  • การแปลผลการวิเคราะห์

7. สรุปผลวิจัย และเขียนรายงานวิจัย

ตัวอย่างงานวิจัยทางสังคม https://www.chula.ac.th/impact-taxonomy/social/


Loading...