วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ

24 ก.ค. 2019
1527

หัวใจของการวิจัยในเชิงปริมาณคือ การเป็นตัวแทนที่ถูกต้องที่สุด (Representativeness)

• วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Probability Random Sampling และ Non -Probability Random Sampling

• วิธีการหยิบตัวอย่าง ด้วยวิธีการหยิบแบบจับฉลาก (Simple Random Sampling)

• วิธีการสุ่มต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและคำถามของการวิจัย

• วิธีการสุ่มตัวอย่างกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องเกี่ยวข้อง กับโอกาสของความน่าจะเป็น จึงจะนำไปสู่การพิสูจน์ถึง Determinants หรือ ปัจจัยได้

วิธีการสุ่มตัวอย่างที่กำลังเป็นที่นิยม

1.  การจับฉลาก  (Simple Random Sampling) ใช้ในการเลือก หรือ หยิบขึ้นมา แต่ต้องมีกรอบการสุ่มที่แน่นอน

2.  การสุ่มแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) พบที่ไหน ถามใครก็ได้ที่ร่วมมือ

3. การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Multistage Sampling) แบ่งตามชั้นภูมิของที่มาของหน่วยในการสุ่มตัวอย่าง คล้ายกับผังองค์กร หรือ ผังการบริหาร วิธีการคือ แบ่งออกเป็นชั้นๆ

4. การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Stratified Sampling) แบ่งตามชั้นของที่มาของหน่วยในการสุ่มตัวอย่างแต่แยกตามเขตที่อยู่อาศัย เช่น เขตเมือง และเขตชนบท ตัวอย่างเช่น จากภาค มาจังหวัด มาอำเภอ มาตำบล มาเขตเมืองและเขตชนบท มาหมู่บ้าน

5. การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มที่เกาะกัน (Cluster Sampling) แบ่งตาม Cluster แล้วหยิบขึ้นมา ต้องเป็น Cluster ตามธุรกิจ

อ้างอิงจาก : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]