วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

แนวทางการนิเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้มีการปรับลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการหรือภาคทฤษฎีลดลงแต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาหลักที่ผู้เรียน ควรรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรและให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเพิ่มเวลาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น ภายใต้โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชื่อมโยง กับการปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 40ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีควมหมาย ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น ครลดบทบาทการสอนด้วย การบอกเล่าการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงไปเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่จะทำ ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือรั้นในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผู้สอน ต้องเป็นครูแบบ Actively Teach คือ สอนแบบมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยผู้สอนสามารถนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปจัด กิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกรายวิชา รวมถึง นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่น

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการนิทศติดตามครูผู้สอนในการนำหลักการ รูปแบบ และลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้จัดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ตางๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามนโยบายลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ตามสภาพบริบทของเบตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อไป ขอขอบคุณคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมระดมความคิด ให้ความร่วมมือ จัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
ความสำคัญและความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ส่วนที่ 2การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ความสำคัญของ Active learning
ลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

ส่วนที่ 3 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
ความหมายของการออกแบบการจัดการเรียนรู้
แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
หลักการสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active earning)
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

ส่วนที่ 4 การนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
กรอบแนวคิดการนิเทศ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ
ประเด็นการนิเทศ
กระบวนการนิเทศ
เครื่องมือบันทึกการนิเทศ

ส่วนที่ 5 การเสริมสร้างความข้มแข็งในการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
แบบรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

บรรณานุกรม

ภาคผนวก
ตัวอย่างแบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1i7ekiQy0fHX5MWXkH5AvFVq55NL_l6gf/view?usp=sharing

อ้างอิง : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น
ยุวดี เมื่อ 24/07/2019 12:52

ทำให้เข้าใจการจัดการสอนแบบแอคทีฟ​ เลินนิ่งได้ง่ายขึ้น​ ขอบคุณค่ะ