วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

22 ก.ค. 2019
4168

การวิจัยเพื่อพัฒหาคุณภาพการศึกษาขั้นตอน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1. ศึกษาและสร้างความตระหนักกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและการนำผลวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

2. ศึกษาวิคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

3. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ

5. สร้างเครือข่ายในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง

6. วิจัยประมินผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

7. การวิจัยในชั้นเรียน สร้างกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อที่จะตอบคำถามหรือปัญหาข้อสงสัยที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]