วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

ประเภทของการแนะแนว

ความหมายของการแนะแนว

         การแนะแนว หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ประเภทของการแนะแนว

1. การแนะแนวการศึกษา (Education Guidance)

2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance)

3. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)

ข้อดีของการแนะแนว (Guidance) คือ

  1. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม
  2. ช่วยให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
  3. ช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพและพัฒนาตนเอง
  4. ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิต
  5. ช่วยให้นักเรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม
  6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ
  7. ช่วยให้นักเรียนวางแผนการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ
  8. ช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


Loading...