วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาด้านการอ่าน

ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาด้านการอ่าน

ชื่อกิจกรรมจุดประสงค์
1.  กิจกรรมจับคู่ดูภาพ    1. นักเรียนได้ฝึกการสังเกต  
2. นักเรียนได้ฝึกฝนการจำรูปพยัญชนะและอ่านพยัญชนะต่างๆ ได้  
3. นักเรียนจับคู่พยัญชนะกับภาพและ การจำแนกพยัญชนะที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือต่างกันได้
4. นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน
2.  กิจกรรมคู่สร้างคู่สม    1. นักเรียนได้ฝึกการสังเกต
2. นักเรียนได้ฝึกฝนการจำรูปพยัญชนะและอ่านพยัญชนะต่างๆ ได้
3. นักเรียนจับคู่พยัญชนะกับภาพและการจำแนกพยัญชนะที่มีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันได้
4. นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน
3.  กิจกรรม  เก็บผัก,ผลไม้ใส่ตะกร้า  1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ในเรื่องสระต่าง  ๆ  มาใช้ในการจำแนกคำ
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่ประสมสระต่าง ๆ  ได้
4.  กิจกรรม  สามเกลอ ออ เออ โอ  1. นักเรียนรู้จักสระ ออ,สระเออ,และสระโอ 
2. นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้อง
5.  กิจกรรม  สระหายไปไหน  1. นักเรียนสามารถใช้สระต่าง ๆ  ได้ถูกต้องตามตำแหน่ง
2. นักเรียนนำความรู้เรื่องสระมาใช้ในการสะกดคำ ต่าง  ๆ
6.  กิจกรรม วงล้อผันเสียง1.  นักเรียนสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง
2.  นักเรียนสามารถเขียนคำต่าง ๆ ตามเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
7.  กิจกรรม  เก็บดอกไม้ตามเสียงวรรณยุกต์1.  นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องวรรณยุกต์มาใช้ในการจำแนกคำ
2.  นักเรียนสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง
8.  กิจกรรม  นักร้องเสียงทอง1.  นักเรียนสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อ
9.  กิจกรรม  ลมเพลมพัด            1. นักเรียนได้นำความรู้ในเรื่องมาตราตัวสะกดมาใช้
2. นักเรียนสามารถแยกชนิดของคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กก กด กบ ได้
3. นักเรียนได้ฝึกในเรื่องของการฟังและการปฏิบัติตามคำสั่ง
4. นักเรียนอ่านสะกดคำในแม่ กก กด กบ ได้
10.  กิจกรรม      เปลี่ยนตัวสะกด          1. นักเรียนฝึกการใช้ตัวสะกดได้ถูกต้อง
2. นักเรียนฝึกทักษะการอ่านสะกดคำได้

อ้างอิงจาก ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1
แบบฝึกทักษะ การอ่าน-การเขียน วิชาภาษาไทย ป.1
แบบสรุปผลการทำกิจกรรม PLC โรงเรียน
ดาวน์โหลดหนังสือ ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้
ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Loading...