การรายงาน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรายงาน ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. การมีวินัย : เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีวินัย โดยรักษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่กำหนดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น มีความสุข โดยอาศัยการฝึกอบรมให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง การปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัย

2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี : ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น

และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความพอเพียง ประหยัดคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม

3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม : ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการได้ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนที่เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ มีการดำรงชีวิตที่ประหยัด มัธยัสถ์ อดออม เป็นที่ปรากฏ

4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ : เป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนและร่วมมือกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางาน มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางวิชาการในวิชาชีพ รักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชนและสังคม

5. ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ : เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้และแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ร่วมงานเต็มกำลังความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ มาพัฒนางานในหน้าที่ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *