วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง Active Learning

Image by Steve Buissinne from Pixabay

เอกสารอ้างอิง

บัญญัติ ชำนาญกิจ. (2551). เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Active Learning. นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์. (2544). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน2.กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2543). เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย.

วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และน้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย.(2557).การเรียนเชิงรุกและเทคนิคการจัดการสอนที่เน้นการ

เรียนเชิงรุก. 10 ธันวาคม 2557,จาก  http://www.il.mahidol.ac.th/th/

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2546) Active learning (การเรียนรู้แบบกัมมันต).วิชาการ,6 (9)  

เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=12149

Active learning. (ม.ป.ป). เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://c4ed.lib.kmutt.ac.th/x-classroom/?p=622 (วันที่ค้นข้อมูล: 10 ธันวาคม 2557).

Center for Teaching and Learning, University of Minnesota, “What is Active Learning?

Barbara J.Millis, The University of Texas at San Antonio, “Active Learning Strategies in Face-to-Face Courses

Johnson, H., & Johnson, P. (1991). Task knowledge structures: Psychological basis and integration into system design. Acta Psychologica, 78, 3-26.

Kagan, S. 1994. Cooperative Learning. San Juan Capistrano : Resources for Teach.

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


error: Content is protected !!