วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารร่องรอย 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด นำไปปรับใช้ได้เลยครับ วิทยฐานะใหม่ ว21-2560

ดาวน์โหลดเอกสารร่องรอย 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด นำไปปรับใช้ได้เลยครับ วิทยฐานะใหม่ ว21-2560 ขอขอบพระคุณ Chakrit Luankathin  มา ณ ที่นี้ด้วยครับผม /\

ดาวน์โหลดเอกสารร่องรอย 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

การประเมินผลงวนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
      1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
      1.2.2การจัดทำแผนงานการจัดภารเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษเฉพาะบุคค (EP)/แผนการสอนราบุคคล (IIPแผนการจัตประสบการณ์) 
      1.2.3 กลยุทธ์ในกาจัดการเรียนรู้
      1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

3. ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/drive

4 ความคิดเห็น
กาญจนา เมื่อ 08/07/2019 22:40

ดี

กาญจนา เมื่อ 08/07/2019 22:40

ดี

จารุวรรณ ภูทองบุตร เมื่อ 08/07/2019 22:40

มีสาระดีมากคะสนใจคะ

ขอบพระคุณครับผม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แนะนำแนวทางการเก็บหลักฐาน เอกสาร คำสั่ง ภาพถ่าย ผ่านทาง Google Drive เพื่อประกอบการทำวิทยฐานะ ผลงานต่างๆ
แจกไฟล์รูปเล่ม SAR ที่สอดคล้องกับ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
แนวทางการเก็บเอกสาร แฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
การทำ SAR ให้สอดคล้องกับ ว21 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
ศึกษาแนวทางการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ จาก ก.ค.ศ. ว17,ว21
เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
Loading...