วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

03 ก.ค. 2019
2323

1.เด็กที่ร้องเพลงไม่เป็น ซึ่งเมื่อร้องออกมายังถูกเพื่อนๆล้อเลียน ท่านมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร?

ก.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าทักษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน
ข.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งชักชวนให้ทำสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่การร้องเพลง
ค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
ง. ห้ามปรามดุเพื่อนๆที่มาล้อเลียนการร้องเพลงของเด็ก

2. ครูดาวสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงดวงใจ ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กหญิงดวงใจ พออ่านได้บ้างเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามที่ครูดาว ตั้งความหวังไว้ครูดาว จึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า เด็กหญิงดวงใจ จะมีความสามารถตามที่ครูดาว คาดหวังเมื่อสิ่งใดเป็นจริง?

ก.ครูดาวสอนเด็กหญิงดวงใจต่อไปครบ 1 ปี
ข. ครูดาวปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิม
ค.เด็กหญิงดวงใจได้ทำแบบฝึกหัดครบถ้วน
ง.ครูดาวปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวของเด็กหญิงดวงใจ

3. ผมไม่แน่ใจว่าผมมีแววเป็นครูหรือไม่ ทั้งๆที่ผมเป็นครูมา 20 ปีแล้ว

      ………..ตอนนั้นผมติดทุน พอจบเป็นครูความจริงก็ตรงกับใจแม่

      ………..ไม่รู้สึกผิดหวังกับการเป็นครู

      ………..รู้สึกว่าเสียโอกาสในชีวิตเหมือนกันถ้าเทียบกับเพื่อนๆ

       ………. ความรู้สึกแย่ๆไม่เป็นเสียทุกเรื่อง กลับรู้สึกว่าโชคดีเมื่อเทียบกับชีวิตครอบครัวและสุขภาพ

      …………จริงๆแล้วความสุขลึกๆ ค่อยๆ ลอยขึ้นมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมา

      ………..ก็จากลูกศิษย์มาตามหาเล่าถึงความสำเร็จของเขาและเหตุการณ์ในอดีตที่รู้สึกดีๆ

      ………..ตกลงผม ผมอยากจะสรุปการสัมภาษณ์ครั้งนี้ว่า ผมโชคดีที่ได้เป็นครู

      ท่านคิดว่า “ความเป็นครู” ของคนนี้เกิดได้อย่างไร?

ก. จากการได้รับการสนับสนุนด้านทุนเล่าเรียน                   
ข. จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง
ค. จากอิทธิพลของสังคม                                                 
ง. จากความคาดหวังของพ่อแม่

4. อาจารย์นภดลเล่าว่า”ผมลดและตัดงานในแผนงานปีนี้ลงเกือบหมดเหลือแค่งานสอนตามหน้าที่และดูภรรยา ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง””งานอบรมครูตามที่คาดหวังให้ครูต้นแบบทำหรือครับ ผมของดและตัดออกโดยสิ้นเชิงเพราะต้องใช้เวลาและต้องทิ้งบ้าน””งานพาลูกศิษย์ไปแสดงตามคำเชิญก็เช่นกัน ผมขอให้ลูกศิษย์ตัดสินใจตอบรับตามความพร้อม โดยไม่ต้องมีผม””ส่วนงานสอนเด็กที่เรียนเช้ายังคงช่วยเหลืออยู่ แต่ขอให้เด็กตั้งใจเรียนในเวลา และให้เพื่อนช่วยเหลืออธิบาย แนะนำ แต่ไม่ใช่ทำการบ้านแทนกัน”ท่านคิดว่าอาจารย์นพดลเป็นคนเช่นไร?

ก. เห็นแก่ตัว รักครอบครัว                                          
ข. พูดเก่ง สร้างภาพ
ค. มักน้อย สมถะ                                                         
ง. มีเหตุผล รับผิดชอบ

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน?

ก. การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อจะใช้วิธีการเดียวกันทั่วประเทศ
ข. สถานศึกษาจะต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 2ปี
ค. สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจำทำหลักสูตรเป็นของตนเอง
ง. จะเน้นความรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนมากกว่าวิชาอื่นๆ

6. ข้อใดเน้นการเรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้อยที่สุด

ก. นักเรียนอ่านทำนองเสนาะตามตัวอย่างที่ครูเปิดเทปให้ฟัง
ข. นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดาษอย่างครบถ้วน
ค. นักเรียนเขียนรายงานการไปศึกษานอกสถานที่ตามที่ครูมอบหมาย
ง. นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการทำงานกลุ่มกับเพื่อน

7. ข้อความในข้อใดกล่าวถึง “โอลิมปิกวิชาการ” ไม่ถูกต้อง?
ก. เป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกที่ใช้กติกาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ข. จัดการแข่งขันหลากหลายวิชาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในประเทศต่างๆ
ค. ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโดยมรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. ปี พ.ศ.2546 เด็กไทยสามารถพิชิตเหรียญทองคณิตศาสตร์ เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี

8. ขณะที่ครูสมศรีดำเนินการสอนนักเรียนชั้นมัยมศึกษา ปีที่ 3 ห้องหนึ่ง ระหว่างนั้นพบว่า ด.ช. แมน แอบดูคำตอบของเพื่อน ถ้าท่านเป็นครูสมศรีท่านจะปฏิบัติอย่างไร?
ก. ยกเลิกการสอบของ ด.ช.แมนเพราะถือว่าทุจริตต่อการสอบ
ข. แจ้งผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามระเบียบ
ค. ว่ากล่าวตักเตือน แล้วเก็บข้อสอบคืนทันที
ง. ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกชื่อไว้และให้ทำข้อสอบจนเสร็จ

9. ครูนพมาศ : “ด.ช.”แดง นักเรียนห้องที่เธอเป็นครูประจำชั้น ระยะนี้ไม่ตั้งใจเรียน นั่งเหม่อลอย   ไม่ค่อยส่งการบ้าน

ครูสมศรี : “อ๋อ!ฉันได้สอบถามแล้ว แกมีปัญหาทางบ้าน พ่อตกงาน พ่อกับแม่มีเรื่องได้เถียงกันเรื่อย เด็กจึงไม่สบายใจ คงต้องให้กำลังใจแกหน่อย” คำสนทนานี้สะท้อนถึงลักษณะของครูในด้านใด?

ก. ความรับผิดชอบ                               
ข. ความเอื้ออาทร      
ค.  ความเป็นผู้นำทางปัญญา                       
ง. ความเป็นผู้มีศาสตร์และศิลป์


10. ท่านมีความเห็นต่อใบประกอบวิชาชีพครูอย่าไร
ก. ทำให้คนอยากเรียนครูเพิ่มขึ้น                       
ข. เงินเดือนครูสูงขึ้นกว่าเดิม
ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ                               
ง. มีศักดิ์ศรีเท่าอาชีพแพทย์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]