สูตรหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

  1. ความหมาย                 

สถิติ หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อบรรยายลักษณะ คุณสมบัติข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล

  1. ประเภทของสถิติ

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่ง 2 ประเภท ดังนี้

2.1  สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้บรรยายคุณลักษณะของกลุ่มที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มนั้น อาจจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างให้ผู้อ่านงานวิจัยได้เห็นภาพของกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมได้หรือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากประชากรก็ได้ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่สามารถที่จะไปอ้างอิงไปสู่กลุ่มอื่นได้ ในกรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรค่าที่ได้เรียกว่าค่าพารามิเตอร์

                               สถิติที่ใช้ ได้แก่

                                          (1). ความถี่

                                          (2). ร้อยละ

                                          (3). ค่ามัชณิชเลขคณิต

                                          (4). การกระจายของคะแนน

                                          (5). การหาความสัมพันธ์

 2.1  สถิติอ้างอิง  (Inferencience  Statistic) เป็นการนำตัวเลขที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  มาทดสอบสมมติฐานเพื่ออ้างอิงไปสู่ประชากร  ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

สูตรหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.    สูตรการหาค่าร้อยละ

เมื่อ              

P    แทน    ร้อยละ
F    แทน    ความถี่ที่ต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ
n    แทน    จำนวนความถี่ทั้งหมด

2.    สูตรการหาค่าเฉลี่ย

เมื่อ

3.   สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เมื่อ

S            แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

n             แทน  จำนวนคู่ทั้งหมด

X            แทน  คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *