ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 3 ไฟล์ PDF วีดีโอ และเสียง

ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 3 ไฟล์ PDF วีดีโอ และเสียง

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ ว่าเป็นกิจกรรมของเยาวชนที่สร้างความเป็นผู้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน ความชื่อสัตย์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความร่วมมือร่วมใจความพร้อมเพรียง ความสามัคคี สง่าผ่าเผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีเป็นผู้มีประสาทตื่นตัว สามารถเคลื่อนไหวอริยาบถได้คล่องแคล่วว่องไว รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่คณะของลูกเสือ เนตรนารี โดยเฉพาะในช่วงพุทธศักราช 2547 ซึ่งนายอดิศัย โพธารามิก ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ กองการลูกเสือ กรมพลศึกษาในขณะนั้น (ปัจจุบัน คือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน) จัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

เนตรนารี ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งกองลูกเสือ หรือกองเนตรนารี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี

ในปีพุทธศักราช 2553 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมลูกเสือที่ส่งผลต่อคุณลักษณะนักเรียนที่พึงประสงค์ โดยเลือกกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ รู้รักสามัคคี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งลูกเสือ เนตรนารี จะต้องยึดถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า หน่วยงานที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และสถานศึกษาต้องการให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

จัดทำคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

เนตรนารี

ที่มา : สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1cpTgWIp-b8h535HJHKj4G62DrMU7PGX4

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *