วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระศิลปะ มีทักษะกระบวนการทางศิลปะ ตระหนักในคุณค่าของวิชาศิลปะ และสามารถนำความรู้ทางศิลปะไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนนำความรู้ทางศิลปะไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น โดยชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน ได้นำเสนอเนื้อหาสาระมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ชุดกิจกรรมชุดนี้ประกอบด้วย คำชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ขั้นตอนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระนาดเอก คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยใบกิจกรรม เฉลยแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถตอบคำถามชุดกิจกรรมและตรวจคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจ

       ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมรายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง   การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้ ให้กับตนเอง สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอน ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย เห็นคุณค่าของดนตรีไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยสืบต่อไป ผู้จัดทำขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนวัดทรงธรรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นายรัตนสินทร์ พ่อค้า

ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/1SghtQjW6PQwotM9CfvI-CpJXq7tzszkZ/view?usp=sharing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]