วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเตอร์เน็ต พร้อมเฉลย

15 มิ.ย. 2019
12814

1. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
ก. ระบบเมนเฟรม
ข. ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก
ค. ระบบเครือข่ายเดี่ยว
ง. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์

2. www ยอมาจากอะไร
ก. World Wide Web
ข. World War Web
ค. World Wan Web
ง. World Wide Wan

3. อินเตอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใด
ก. 2538
ข. 2540
ค. 2520
ง. 2510

4. อีเมลล์ (E-mail) คืออะไร
ก. โปรแกรมดูภาพ
ข. โปรแปรมรับส่งแฟกซ์
ค. โปรเกรมการทำงานควบคุมอินเตอร์เน็ต
ง. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสื่อสารระหว่างกันทางอินเตอร์เน็ต

5. FTP คือบริการอะไร
ก. บริการรับส่งสินค้า
ข. บริการรับส่งแฟ้มข้อมูลระยะไกลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
ค. บริการส่งเอกสาร
ง. บริการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์

6. Down Load คืออะไร
ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
ด. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุดดลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย

7. Up Load คืออะไร
ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ช่าย

8. Search Engine คืออะไร
ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
ข. บริการโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องเเม่ข่าย

9. WAP คืออะไร
ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง. ระบบการสื่อสารด้านข้อมูลไร้สาย ที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อโลกของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

10. Web Page คืออะไร
ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
ข. เอกสารแต่ละหน้า ที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต
ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ง. เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต

11. Web Site คืออะไร
ก. บริการค้นหาซัอมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
ข. เอกสารแต่ละหน้าที่เเสดงบนอินเตอร์เน็ต
ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ง. เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต

12. Home Page คืออะไร
ก. เอกสารแต่ละหน้าทีแสดงบนอินเตอร์เน็ต
ข. เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นส่วนแสดงว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ง. เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต

13. Web Browser คืออะไร
ก. เอกสารเเต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต
ข. เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไชต์เป็นส่วนแสดงว่าเว็บไชต์เกี่ยวกับอะไร
ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ง. โปรแกรมที่ใช้แสดงหน้าเว็บเพจ

14. Web Browser ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคืออะไร
ก. Internet Explorer
ข. Opara
ค. google chrome
ง. Safare

15. โปรโตคอล คืออะไร
ก. ระบบที่แปลงภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. ระเบียบวิธีที่กำหนดสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ค. ระบบที่จำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. ระบบรับส่งข้อมูล

16. โปรโตคอล ที่เป็นมาตรฐานคืออะไร
ก. ICQ
ข. IRC
ค. TCP/IP
ง. MAIL

17. ข้อมูลที่จะส่งจะถูกเเบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่าอะไร
ก. ICQ
ข. IRC
ค. TCP/IP
ง. Package

18. IP ADDRESS คืออะไร
ก. รหัสข้อมูลที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่าย
ค. รหัสไอพีประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
ง. เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมโยง

19. Domain Name คืออะไร
ก. รหัสข้อมูลที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่าย
ค. รหัสไอพีประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
ง. เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมโยง

20. โดเมนเนม .c๐m มีความหมายคืออะไร
ก. สำหรับกลุ่มองค์กรการศึกษา
ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง. สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล

21. โดเมนเนม .edu มีความหมายคืออะไร
ก. สำหรับกลุ่มองค์กรการศึกษา
ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง. สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล

22. โดเมนเนม .net มีความหมายคืออะไร
ก. สำหรับกลุ่มองค์การบริหาร
ข. สำหรับกลุ่มเครือข่าย
ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง. สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล

23. โดเมนเนม .g๐v มีความหมายคืออะไร
ก. สำหรับกลุ่มองค์การบริหาร
ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง. สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล

24. โดเมนเนม .info มีความหมายคืออะไร
ก. สำหรับกลุ่มองค์การบริหาร
ข. สำหรับกลุ่มข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ
ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง. สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล

25. โดเมนเนม .org มีความหมายคืออะไร
ก. สำหรับกลุ่มองค์กรอื่น ๆ
ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง. สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล

26. URL คืออะไร
ก. ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจ
ข. ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์
ค. ตำแหน่งที่อยู่ของเลขประจำเครื่อง
ง.ตำแหน่งที่อยู่ของรหัสประจำเครื่อง

27. ISP คืออะไร
ก. ผู้เขียนเว็บเพจ
ข. เจ้าของเว็บไซต์
ค. ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต
ง. ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

28. ถ้าต้องการพิมพ์ชื่อ เว็บไซต์จะต้องพิมพ์ในตำแหน่งใด
ก. Address Bar
ข. Title Bar
ค. Status Bar
ง. Scroll Bar

29. โดเมนเนมของเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต คือข้อใด
ก. www.kruchiangrai.com
ข. www.kruchiangrai.net
ค. www.kruchiangrai.org
ง. www.kruchiangrai.ac.th

30. HTTP มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. Hypertext Transfer Protocol เป็นโปรโตรคอล ที่ใช้งานสำหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข. Hypertext Transfer Potocol เป็นโปรโตรคอล ที่ใช้งานสำหรับเผยแพร่ข้อมูล
ค. Hypertext Transfer Prtocol เป็นโปรโตรคอล ที่ใช้งานสำหรับเผยแพร่ข้อมูล
ง. Hypertext Transfer Portocol เป็นโปรโตรคอล ที่ใช้งานสำหรับเผยแพร่ข้อมูล

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
5 ความคิดเห็น
gift เมื่อ 15/06/2019 22:33

ดี๊ดี

นส. เมื่อ 15/06/2019 22:33

โครตดีดี๊

เว็บโตรตกระจอก
หน้าโง่

การแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม เข้าข่าย ผิด พรบ. คอม นะครับ
ผมสามารถตรวจสอบได้นะครับว่า ทุกๆท่านอยู่ที่ไหน
เพียงแค่เข้าไปที่เว็บเช็ค IP
https://checkip.thaiware.com/?ip=49.228.224.176
แล้วกรอกหมายเลขลงไปเท่านี้ก็รู้แล้วครับว่าคุณเป็นใคร
สังคมเราอยู่ร่วมกันได้เพียงแค่มีมารยาทให้กัน ให้เกียรติกัน
โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วครับ

.m เมื่อ 15/06/2019 22:33

ขออนุญาติค่ะ ปีพ.ศ. ที่อินเตอร์เน็ตเข้ามาครั้งแรกน่าจะเป็น พ.ศ.2530 นะคะ