วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ให้ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีความเข้มแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติการ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ครู ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และคุณภาพของนักเรียนได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด

คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน

บทที่ 3 แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน

บทที่ 4 แนวทางการประเมินผลการนิเทศ

บทที่ 5 การรายงานผลการนิเทศ

บทที่ 6 บทสรุป

ทั้ง 6 บท ที่กล่าวข้างต้น ล้วนมีความสำคัญในการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนทุกโรงสามารถนำไปปรับใช้ โดยการสร้างรูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการนิเทศของตนเองได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ” คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน” จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการนิเทศภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานทุกท่าน ที่ได้ให้กรอบแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดทำคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนฉบับนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ตลอดจนขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร สื่อต่างๆ ที่นำมาใช้ในการประกอบคันคว้า อ้างอิง หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระในคู่มือฉบับนี้ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลด : คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน


Loading...