วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์              

ชื่อผู้วิจัย      นางธมณ ชมภูวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  

ปีที่วิจัย      2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้    เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   จากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดทำ จำนวน 10 แผน รวมเวลา      10 ชั่วโมง โดยไม่รวมแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ  หลังเรียน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ23102  เรื่อง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จำนวน   10 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 ข้อเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4)  แบบสอบถามความ    พึงพอใจที่มีต่อการจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 24 ข้อ

              ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

  1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาสุขศึกษา          พ23102 เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ 84.97/88.92 โดยพบว่า ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) เท่ากับ 84.97 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 88.92 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ  84.97/88.92 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด
  2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา สุขศึกษา พ23102 เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7212 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.12
  3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ23102     เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ23102 เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน ประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมคู่มือครู ล่าสุด
การศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
ชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นั้นทักษะกระบวนการแก้ปีญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
Loading...