วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นั้นทักษะกระบวนการแก้ปีญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นั้นทักษะกระบวนการแก้ปีญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ (% ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะกระบวนการ (P) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) โดยผู้จัดทำได้เรียบเรียงเนื้อหาจัดทำสื่อการสอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำเทคนิค STAD (Student teams – achievement division) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 : การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี

ชุดที่ 2 : สมการเคมี

ชุดที่ 3 : มวลของสารและปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี

ชุดที่ 4: ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี

สำหรับชุดกิจกรรมนี้เป็น ชุดที่ 1: การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมรวม 3 ชั่วโมง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ความรู้ คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจทุกท่านที่ทำให้การจัดทำชุดกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน นักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านสำหรับนำไปพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาเคมี และรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

วรนุช ทองเพชร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน ประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมคู่มือครู ล่าสุด
การศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
ชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล