คำถามเกี่ยวกับ วิชา มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

มีเพื่อนๆสมาชิกได้ส่งข้อมูลคำถามมาฝากถาม เรื่อง วิชา มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อนท่านไหนทราบ สามารถช่วยกันตอบคำถามได้ครับผม

คำถามเกี่ยวกับ วิชา มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

1.ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานความรู้ของครูที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ?

ก.คุณธรรม จริยธรรม

ข.การประกันคุณภาพการศึกษา

ค.หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ง.จรรยาบรรณ

2.วิทยฐานะใดของครูที่สูงที่สุด ?

3.บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?

4.“จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?

5.ข้อใดเป็นจรรยาบรรณต่อตนเองของวิชาชีพครู ?

6.ผู้ลงนามในประกาศข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 คือใคร ?

7.“ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ถือปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร”หมายถึง ?

8.ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีกี่มาตรฐาน ?

9.ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมายถึงใคร ?

10.จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?

11.ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด ?

12.บุคคลในข้อใดไม่สามารถเป็นศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับนี้ได้  ?
ก.ครู ก ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 จบปริญาโทด้านการศึกษาตรีด้านนิเทศศาสตร์
ข.ผอ.รร. ค จบปริญญาตรี คณิตศาสตร์ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
ค.รอง.ผอ.เขต ง จบปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ปริญญาโทการแนะแนว
ง.ครู ก ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 จบปริญาโทด้านการศึกษา

13,ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด ?

14.ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด ?

15.ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงค้นคว้า แสวงหา และนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด ?

16.ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด หากข้าราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถส่งผลถึงข้อใด ?

17.วิทยฐานะใดของครูที่สุด ?

18.บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?

19.Performance Agreement ข้อใดให้ความหมายสมบูรณ์ที่สุด ?

20.ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก.มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อปฏิบัติ
ข.มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อบัญญัต
ค.มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อบังคับ
ง.มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อกำหนด

21.การปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปรับปรุงประยุกต์จากแนวทางที่หลักสูตรกำหนด เป็นคุณภาพการปฏิบัติงานของมาตรฐานวิทยฐานะใด ?

22.จากปัญหาสังคมในปัจจุบันทำให้นักเรียนมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามกระแสวัฒนธรรมของโลกตะวันตก เช่นการเที่ยวกลางคืน การแต่งกาย การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการเน้นวัตถุนิยม เป็นต้น ดังนั้นบทบาทของครูตามข้อใดที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ?

23.คุณภาพการปฏิบัติงานของครูวิทยฐานะใดที่ต้องเป็นแบบอย่างผู้อื่น ?

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *