ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครู

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุใช้ได้กี่ปี
  ก. 4 ปี
  ข. 5 ปี
  ค. 9 ปี
  ง. 10 ปี
 2. กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี?
  ก. 2 ปี
  ข. 4 ปี
  ค. 5 ปี
  ง. 10 ปี
 3. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ?
  ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
  ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน
  ง. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 4. หน้าที่ของครู ข้อใดถูกต้องที่สุด ?
  ก. จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน
  ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเบื้องบน
  ค. เป็นผู้นำชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือสังคม
  ง. พัฒนาโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพ เตรียมประเมินวิทยะฐานะ
 5. ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน?
  ก. ครูเวรประจำวัน
  ข. เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง ผู้ปกครอง
  ค. ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
  ง. ครูในโรงเรียนทกคน
 6. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสมุดประจำชั้น สมุดประจำตัวนักเรียนมากที่สุดรองจากครูประจำชั้นคือ?
  ก. ครูฝ่ายวิชาการ
  ข. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ค. ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
  ง. ครูผู้สอนในชั้นเรียนนั้นๆ
 7. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน?
  ก. นักเรียน
  ข. ครูวิชาการ
  ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ง. ครูผู้สอน
 8. ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยเหลือชุมชน?
  ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้
  ข. ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน
  ค. ช่วยพัฒนาคนในชุมชน
  ง. ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
 9. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
  ก. โรงเรียน
  ข. นักเรียน
  ค. ผู้ร่วมงาน
  ง. ชุมชน
 10. แนวทางที่ทางโรงเรียนจะให้บริการชุมชน ทำได้อย่างไร?
  ก. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียน
  ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
  ค. เปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ
  ง. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่
 11. ท่านควรขอให้ชุมชนช่วยเหลืออะไรในโรงเรียน?
  ก. บริจาควัสดุ ครุภัณฑ์
  ข. ช่วยเหลือตามในการพัฒนาโรงเรียน
  ค. บริจาคเงิน
  ง. บริจาคสิ่งของต่างๆ
 12. โรงเรียนเชียงราย มีป้ายหลายแผ่นติดอยู่ในโรงเรียน ท่านคิดว่าป้ายใดไม่สมควรติด?
  ก. สถานที่ราชการไม่มีกิจห้ามเข้า
  ข. ห้องน้ำนี้เฉพาะครูใช้เท่านั้น
  ค. แต่งกายให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องพักครู
  ง. เชิญบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างรั้วโรงเรียนตามกำลังศรัทธา
 13. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด?
  ก. สอนเก่ง สอนดี
  ข. มีความรับผิดชอบสูง
  ค. รักนักเรียน รักท่านผู้อำนวยการ
  ง. ชอบช่วยเหลือเพื่อนครู
 14. ผลการวิจัย ครูที่ลูกศิษย์ไม่ชอบมากที่สุดคือ ข้อใด?
  ก. ขาดความยุติธรรม
  ข. ขาดความรับผิดชอบ
  ค. เป็นคนเจ้าอารมณ์
  ง. ประจบสอพลอ
 15. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?
  ก. ไม่มีใครสอนใครได้ ถ้าเขาไม่สอนตัวเองก่อน
  ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม
  ค. คนบางคนสอนไม่ได้ ครูควรทำใจวางเฉย
  ง. คนทุกคนสามารถสอนได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
 16. การที่รัฐประกาศให้เด็กพิการสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด?
  ก. เหมาะสม เพราะเด็กปกติจะได้ช่วยเหลือเด็กพิการ
  ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ
  ค. ไม่เหมาะสม เพราะอุปกรณ์การเรียนไม่เหมาะสมกับเด็กพิการ
  ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้เด็กปกติเรียนไม่ทันหลักสูตร
 17. ด.ช. ปีเตอร์ มีผลการเรียนดี กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยากได้คำแนะนำในการวางแผนเรียนต่อ ถ้าท่านมีโอกาสให้คำแนะนำ ด.ช.ปีเตอร์ ท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร?
  ก. เลือกเรียนในสาขาที่จะให้โอกาสการมีงานทำมากที่สุด
  ข. เลือกเรียนในสาขาที่ตรงกับธุรกิจของครอบครัว
  ค. ควรเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมปลาย
  ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด
 18. ปัจจุบันนักเรียนจำนวนไม่น้อยประพฤติตนไปตามรูปแบบหรือพฤติกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติ?
  ก. อบรมให้สำนึกในวัฒนธรรมไทย
  ข. ยกย่องการปฏิบัติตนของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
  ค. ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ
  ง. จัดประกวดมารยาทแบบไทยในโรงเรียน
 19. กิตติพงษ์ : ถ้าฉันเรียนเก่งอย่างเธอ ฉันคงไม่ต้องมาเรียนเป็นครูแบบนี้หรอก
  ดวงดาว: แต่ฉันอยากจะเป็นครูสอนเด็กยากจนในชนบทเหมือนกับคุณแม่และพี่สาว ท่านมีความรู้สึกต่อคำสนทนานี้อย่างไร?
  ก. ครูเป็นอาชีพที่สืบทอดทางสายเลือดได้
  ข. อาชีพครูเหมาะสำหรับผู้หญิง ไม่เหมาะสำหรับผู้ชาย
  ค. อาชีพครูทำประโยชน์ให้แก่สังคม ชาติบ้านเมือง
  ง. เราเรียนครูด้วยใจรัก
 20. ธนาธร : อาชีพครูมีแต่ความจำเจซ้ำซาก ดูอย่างพี่สาวของฉันซิ ตื่นเช้ามาก็มายืนหน้าเสาธง ค่ำลงก็ตรวจการบ้านนักเรียน แล้วเธอยังคิดจะเป็นครูอีกหรือ?ธิดารัตน์ :………….”?”…………… ถ้าท่านเป็นธิดารัตน์ จะตอบธนาธรว่าอย่างไร
  ก. อาชีพครูจำเจก็จริง แต่ไม่เครียดมากหรอกนะเธอ
  ข. พี่สาวของเธอคงมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าครูคนอื่นๆ
  ค. งานของครูน่าเบื่อก็จริง แต่ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นมากนัก
  ง. ถ้าเรามีใจรักในงานครู ความจำเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *