วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563

ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40 ข้อ

 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ก. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้าๆ
  ข. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน
  ค. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ
  ง. คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีแบบสื่อประสม (Multimedia)
  ก. เทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วทำการสรุป
  ข. เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
  ค. เทคโนโลยีที่ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  ง. เทคโนโลยีที่รวมข้อความ จำนวน ภาพ สัญลักษณ์ และเสียงเข้าด้วยกัน
 3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ
  ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ
  ข. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  ค. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศจะค่อยๆ กลายมาเป็นระบบรวม
  ง. การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร
 4. ข้อใดคือความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ก. เทคโนโลยีที่ผ่านการประมวลผลเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อมนุษย์
  ข. เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและสามารถวิเคราะห์ผลของข้อมูลได้รวดเร็ว
  ค. เทคโนโลยีที่ประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาอาชีพ
  ง. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การสื่อสารข้อมูล
 5. ข้อใดจัดเป็นการประมวลผลแบบกลุ่ม
  ก. การจัดรายการวิทยุ
  ข. การโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
  ค. การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
  ง. การสำรวจข้อมูลผลการเลือกตั้ง
 6. ข้อใดจัดเป็นการประมวลผลแบบทันที
  ก. การจองตั๋วเครื่องบิน
  ข. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
  ค. การบันทึกข้อมูลนักเรียน
  ง. การจดบันทึกรายรับรายจ่าย
 7. ข้อใดคือความหมายของ ข้อมูล (DATA)
  ก. ข้อเท็จจริง
  ข. รายละเอียดต่าง ๆ
  ค. ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
  ง. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คน สัตว์ สิ่งของสถานที่
 8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสนเทศ
  ก. สารสนเทศคือความถูกต้องของข้อมูล
  ข. สารสนเทศที่ดีคือต้องเกิดจากข้อมูลที่ดี
  ค. สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ มาประมวลผล
 9. ข้อใดคือความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ 1. ข้อมูล 2.การประมวลผล 3. สารสนเทศ
  ก. 2-1-3
  ข. 3-2-1
  ค. 2-3-1
  ง. 1-2-3
 10. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของข้อมูลที่ทำให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี
  ก. ความถูกต้อง
  ข. ความสมบรูณ์
  ค. ความสอดคล้อง
  ง. ปริมาณของข้อมูล
 11. ข้อใดไม่ใช่วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
  ก. การคำนวณ
  ข. การจัดเรียงข้อมูล
  ค. การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล
  ง. สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
 12. จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 1. การประมวลผล 2.การดูแลรักษาสารสนเทศ 3.การรวบรวมตรวจสอบ
  ก. 3-1-2
  ข. 3-2-1
  ค. 1-2-3
  ง. 2-1-3
 13. ข้อใดคือความหมายของ ระเบียน (record)
  ก. การจัดเก็บข้อมูลเข้าเป็นแฟ้ม
  ข. รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล
  ค. การรวบรวมข้อมูลแล้วมาวางเรียงกัน
  ง. การนำเขตข้อมูลทั้งหมดของแฟ้มมาวางเรียงกัน
 14. ข้อใดคือความหมายของ ระบบฐานข้อมูล
  ก. ข้อมูลที่มีการสรุปและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
  ข. การนำข้อมูลมาจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์
  ค. ระบบที่มีแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มเชื่อมสัมพันธ์กัน
  ง. คอมพิวเตอร์ที่การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
 15. ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย
  ก. ข้อมูลหลาย ๆ ข้อมูลที่อยู่ในแฟ้ม
  ข. รายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ
  ค. แฟ้มข้อมูลจำนวนหลาย ๆ แฟ้ม
  ง. ข้อมูลที่ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
 16. ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญของการจัดการฐานข้อมูล
  ก. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  ข. กำหนดมาตรฐานของข้อมูล
  ค. รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง
  ง. ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
 17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอะนาล็อกคอมพิวเตอร์
  ก. ใช้หลักการคำนวณเป็นแบบลูกคิด
  ข. เป็นเครื่องคำนวณที่มีผลการคำนวณที่มีความละเอียดน้อย
  ค. เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้า ไม้บรรทัดคำนวณ
  ง. เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ค่าตัวเลข
 18. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดิจิทัลคอมพิวเตอร์
  ก. ระบบตัวเลขที่ใช้มีเพียง 2 ตัว คือ 0 กับ 1
  ข. เป็นคอมพิวเตอร์ที่พบเห็นทั่วไปในปัจจุบัน
  ค. เป็นเครื่องคำนวณที่ใช้หลักคำนวณแบบลูกคิด
  ง. ค่าตัวเลขของการคำนวณเป็นระบบตัวเลขฐานสิบ
 19. ข้อใดคือลักษณะของคอมพิวเตอร์ในยุคแรก
  ก. เป็นยุคของทรานซิสเตอร์
  ข. เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
  ค. เป็นยุคของหลอดสูญญากาศ
  ง. การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องเป็นรหัสที่ง่ายต่อการใช้งาน
 20. คอมพิวเตอร์ในยุควงจรรวมเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคใด
  ก. ยุคแรก
  ข. ยุคที่สอง
  ค. ยุคที่สาม
  ง. ยุคที่สี่
 21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใน ยุควงจรรวม
  ก. ยุคของวงจรรวมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุค IC
  ข. วงจรแต่ละตัวจะมีทรานซิสเตอร์อยู่ภายในมากมาย
  ค. เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเท่ามินิคอมพิวเตอร์
  ง. เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากรวมวงจรหลาย ๆ วงจรได้ด้วยกัน
 22. คอมพิวเตอร์ในยุคที่ห้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  ก. ไอซี
  ข. ไมโครซิพ
  ค. ปัญญาประดิษฐ์
  ง. ไมโครโพรเซสเซอร์
 23. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไมโครโพเซสเซอร์
  ก. เป็นหน่วยความจำหลัก
  ข. เป็นหน่วยประมวลผลกลาง
  ค. เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซีพียู
  ง. เป็นหน่วยงานหลักในการคิดคำนวณ
 24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอร์
  ก. เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
  ข. เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเฉพาะอย่าง
  ค. เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องพีซี
  ง. มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์
 25. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  ก. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ค. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง
  ง. ตัวชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้
 26. หน่วยควบคุมจัดอยู่ในองค์ประกอบใดของระบบคอมพิวเตอร์
  ก. หน่วยความจำ
  ข. หน่วยแสดงผล
  ค. หน่วยรับข้อมูล
  ง. หน่วยประมวลผล
 27. ส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
  ก. อุปกรณ์แสดงผล
  ข. อุปกรณ์รับข้อมูล
  ค. หน่วยความจำหลัก
  ง. หน่วยประมวลผลกลาง
 28. หน่วยความจำแรมแตกต่างกับหน่วยความจำรอมอย่างไร
  ก. หน่วยความจำรอมสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลได้
  ข. หน่วยความจำรอมมีหน่วยความจำมากกว่าหน่วยความจำแรม 2 เท่า
  ค. ข้อมูลที่บันทึกในหน่วยความจำแรมจะถูกบันทึกลงในหน่วยความจำรอม
  ง. ข้อมูลที่บันทึกในหน่วยความจำแรมจะถูกลบไปเมื่อปิดเครื่องแต่ข้อมูลยังคงอยู่ในหน่วยความจำรอม
 29. ข้อใดคือความหมายของ ซอฟต์แวร์ (Software)
  ก. คำสั่งจากวงจรภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
  ข. การป้อนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานโดยมนุษย์
  ค. โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
  ง. โปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิง
 30. ข้อใดคือลักษณะของซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ก. โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
  ข. โปรแกรมที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่คอมพิวเตอร์
  ค. โปรแกรมที่ใช้ในด้านการจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
  ง. โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้านต่าง ๆ
 31. โปรแกรม Microsoft Excel จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
  ก. โปรแกรมประมวลคำ
  ข. โปรแกรมด้านการคำนวณ
  ค. โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
  ง. โปรแกรมการจัดการด้านฐานข้อมูล
 32. นักเรียนใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์รายงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเป็นการใช้โปรแกรมประเภทใด
  ก. โปรแกรมประมวลคำ
  ข. โปรแกรมด้านการคำนวณ
  ค. โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
  ง. โปรแกรมการจัดการด้านฐานข้อมูล
 33. ซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์ประยุกต์ต่างกันอย่างไร
  ก. ลักษณะการทำงานที่ต่างกัน
  ข. มีขนาดความจุข้อมูลไม่เท่ากัน
  ค. มีความยากง่ายในการใช้งานต่างกัน
  ง. ใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คนละชนิดกัน
 34. ข้อใดไม่ใช่ภาษาระดับสูง
  ก. เบสิก
  ข. จาวา
  ค. วิชวลเบสิก
  ง. แอสแซมบลี
 35. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรมแปลภาษา
  ก. คอมไพเลอร์เมื่อแปลจะพิมพ์ข้อผิดพลาดด้วย
  ข. อินเทอร์พรีเตอร์จะแปลและประมวลผลทีละคำสั่ง
  ค. อินเทอร์พรีเตอร์เป็นการแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง
  ง. คอมไพเลอร์ต้องทำการแปลใหม่ทุกครั้งที่ใช้งาน
 36. ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล
  ก. ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลาง โพรโทคอล
  ข. ผู้ส่ง ผู้รับ คอมพิวเตอร์ โพรโทคอล สื่อกลาง
  ค. ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลาง คอมพิวเตอร์
  ง. ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ โพรโทคอล คอมพิวเตอร์
 37. ข้อใดไม่ใช่การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม
  ก. สื่อสารทางเดียว
  ข. สื่อสารทางเดียวครึ่งอัตรา
  ค. สื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
  ง. สื่อสารสองทางเต็มอัตรา
 38. ข้อใดไม่ใช่สื่อกลางประเภทมีสาย
  ก. สายคู่บิดเกลียว
  ข. สายโคแอกเชียล
  ค. เส้นใยนำแสง
  ง. ไมโครเวฟ
 39. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
  ก. เครือข่ายแบบดาวเป็นการเชื่อมต่อสายสื่อสารแบบจุดต่อจุด
  ข. เครือข่ายแบบบัสมีโครงสร้างยุ่งยากและต้องใช้อุปกรณ์สลับสาย
  ค. เครือข่ายแบบวงแหวนเป็นการเชื่อมต่อแบบหลายจุด
  ง. การเชื่อมต่อแบบหลายจุดสิ้นเปลืองช่องทางการสื่อสาร
 40. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่
  ก. มีรากฐานมากจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์
  ข. การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์
  ค. การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น
  ง. การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เรียกว่า ระบบเครือข่าย ( Network )
2 ความคิดเห็น

ขอเฉลยด้วยได้ไหมค่ะ

พอดีแอดมินไม่มีครับผมสามารถใช้ Google ช่วยหาคำตอบได้ครับผม


Loading...