วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

ประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้

05 พ.ค. 2019
1774

ประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
แบบฝึก/ชุดฝึก
ชุดการเรียน
ชุดการสอน
เอกสารประกอบการสอน
บทเรียนสำเร็จรูป
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วีดิทัศน์
เกมนิทานการ์ตูน
สื่อประสม

รูปแบบ/เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการเรียนรู้
เทคนิคการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เทคนิคการปรับพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฯลฯ
การจำแนกประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้


Loading...