วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ข้อสอบวัดผล วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเกม (Kodu Game Lab)

25 เม.ย. 2019
886

ข้อสอบวัดผล วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเกม (Kodu Game Lab)

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการนำเสนอผลงาน โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิด วิเคราะห์ การฝึกทักษะปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม การนำเสนอข้อมูล การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนเสริมสร้างคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่า มีทักษะการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาการทำงานและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ่มค่าถูกวิธี

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่สุดลงในกระดาษคำตอบ

1. Kodu Game Lab เป็นโปรแกรมของบริษัทใด
ก. เฟสบุ๊ค
ข. ไลน์กรุ๊ป
ค. ไมโครซอฟต์
ง. การีน่าพลัส

2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโปรแกรม Kodu Game Lab
ก. เหมาะสำหรับการพัฒนาเกมแบบเร่งด่วน โดยใช้อินเทอร์เฟสและภาษาที่ง่ายต่อการใช้งาน
ข. ใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งที่เป็นรูปไอคอนหรือสัญลักษณ์ให้เข้าใจได้ง่ายๆ
ค. เหมาะสำหรับเกมขนาดเล็ก
ง. เหมาะสำหรับเกมขนาดใหญ่

3. โปรแกรม Kodu Game Lab มีทั้งหมดกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท

4. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโปรแกรม Kodu Game Lab
ก. เกมประเภท World War
ข. เกมประเภท Sport Game
ค. เกมประเภท Board Game
ง. เกมประเภท Computer Game

5. ก่อนติดตั้งโปรแกรม Kodu Game Lab ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติม
ก. NET Framework 3.5
ข. XNA Framework 4.0
ค. Framework 4.0 และ XNA 4.0
ง. NET Framework 3.5 และ XNA Framework 4.0

6. Kodu Game Lab คือเกมลักษณะใด
ก. เกม 2 D
ข. เกม 3 D
ค. เกม 4 D
ง. เกม 5 D

7. โปรแกรม Kodu Game Lab ไม่รองรับระบบปฎิบัติการใด
ก. Windows 7
ข. Windows 8
ค. Windows 10
ง. Windows xp

8. เราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Kodu Game Lab ได้จากที่เว็บไซต์ใด
ก. www.microsoft.com ,www.kodugamelab.com
ข. www.kodu.com
ค. www.garena.in.th
ง. www.game.com

9. ข้อใดคือข้อดีของการเล่นเกม
ก. ช่วยให้เกิดความแตกแยก
ข. ช่วยสร้างสรรค์จิตนาการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ค. ช่วยให้ไม่ต้องออกไปเที่ยวที่ไหนไกลๆ จะได้อยู่แต่บ้าน
ง. มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนออนไลน์

10. ข้อใดคือข้อเสียของการเล่นเกม
ก. ช่วยให้เกิดความแตกแยก
ข. ช่วยให้ไม่ต้องออกไปเที่ยวที่ไหนไกลๆ จะได้อยู่แต่บ้าน
ค. มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนออนไลน์
ง. ถูกทุกข้อ

ตอนที่ 2 มีทั้งหมด 2 ข้อ 10 คะแนน

1. ให้นักเรียนบอกข้อดีของเกม มาเป็นข้อๆ

2. ให้นักเรียนบอกข้อเสียของเกม มาเป็นข้อๆ


Loading...