วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

หน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายงานทะเบียนโรงเรียน

งานทะเบียน หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา สถานภาพทางการศึกษา การจบการศึกษา ทะเบียนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทะเบียนรายวิชา ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน

งานทะเบียนเป็นงานที่ส่งเสริมงานด้านวิชาการและจัดเป็นงานที่ทำให้ระบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดีให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ

ในสถานศึกษาหลายแห่งจัดงานฝ่ายทะเบียนเป็นงานด้านบริการการศึกษา แต่ก็มีหลายแห่งที่ถือว่าเป็นงานของฝ่ายวิชาการ เพราะงานทะเบียนจะมีงานตั้งแต่การเริ่มรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษา จนสำเร็จการศึกษา งานฝ่ายทะเบียนจึงเป็นงานที่มีกระบวนการทำงานที่สำคัญต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานวิชาการ และงานต่างๆของโรงเรียน

 

 

หน้าที่หลักของงานทะเบียนมีดังนี้

1. ดำเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัติของนักเรียนในทะเบียนตามระเบียบ

2. ออกเลขประจำตัวให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน

3. รับมอบตัวนักเรียนและดำเนินงานเรื่องการย้ายเข้าและย้ายออกของนักเรียนในช่วงระหว่างปีการศึกษา

4. สำรวจรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น และจัดทำรายชื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

5. การจัดทำรายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน

6. ประสานงานกับกลุ่มที่ดูแลนักเรียนเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จำนวนนักเรียน

7. ดำเนินการด้านการย้าย ลาออก การเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน

8. งานเกี่ยวกับการจัดทำ ขออนุมัติ และรายงานผลการเรียนของนักเรียน

9. งานเกี่ยวข้องกับการจัดทำ และบริการเอกสาร หลักฐานทางการเรียนของนักเรียน เช่น รบ. ต่าง ๆ หลักฐานผลการเรียน ประกาศนียบัตร รวมทั้งหนังสือรับรองผลการเรียน ทุกประเภท

10. ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียนต่อฝ่ายหมวดงานอื่น ๆ ก่อนออกหลักฐานทางการเรียนให้

11. งานเก็บรักษาและรวบรวมสถิติข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน รวมทั้งเผยเเพร่และรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ

12. เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับโปรเเกรม OBEC , DMC และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

13. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
kukiat เมื่อ 22/04/2019 10:37

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
(ใช้สำหรับตั้งเบิกได้ทั้งราชการ และรัฐวิสาหกิจ)